• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą całoroczną ofertą

Zapoznaj się z ofertą na miesiąc październik!

 


 

 

UWAGA ZMIANA KONTA!

WODN w Skierniewicach posiada rachunek o numerze:

Pekao S.A. 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186

 

 W dniu 29 października 2016 roku o godz. 0900 

w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
rozpoczynają się zajęcia na kursie kwalifikacyjnym
z zakresu zarządzania oświatą.


Zainteresowanych nauczycieli zapraszam do udziału.

Szczegółowych informacji udziela
Bożena Fronckiewicz – kierownik kursu

tel.: 46 833 40 74 


 

 Nr formy 151

Zapraszam do udziału w konferencji metodycznej
nt. „Edycja utworów muzycznych do wykorzystania na uroczystościach szkolnych

 

Miejsce szkolenia: WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Termin: 28 października 2016 r. o godz. 1500

 

Czas zajęć: 5 godzin dydaktycznych

Treści:
• Zasady nagrywania dźwięku pochodzącego z różnych źródeł przy wykorzystaniu darmowego, ogólnie dostępnego oprogramowania.
• Zapoznanie z obsługą programu Audacity.
• Wykorzystanie aplikacji Audacity do edycji plików dźwiękowych – zastosowanie różnorodnych efektów dźwiękowych.
• Zapis efekty swojej pracy w najpopularniejszych formatach dźwiękowych.
Omówienie zasad właściwego korzystania z utworów muzycznych w edukacji
w świetle znowelizowanego prawa autorskiego.

• Zapoznanie z ofertą WODN i propozycjami szkoleń z zakresu zajęć komputerowych
i informatycznych.

Omówienie zmian w prawie oświatowym.

 


 Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!

W N I O S E K
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 


o1                                         o2

 

   Zbliża się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To największe na świecie wydarzenie, mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi realizowane jednocześnie w ponad 120 krajach. W dniach 14-18 listopada 2016 roku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza szkoły, uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie Otwarta firma. Projekt ten stwarza dla szkół możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia, przygotowujące uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy.

 

W bieżącym roku szkolnym projekt został objęty
Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju.


W projekcie mogą brać udział szkoły wszystkich typów. Do realizacji przewidziano następujące moduły:


•    dla klasy I-III – Poznajemy zawody w miejscu pracy
•    dla klas IV-VI – Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy
•    dla gimnazjum – Pracownik–Pracodawca–Przedsiębiorstwo
•    dla szkoły ponadgimnazjalnej – Biznes przy tablicy.

 

   Na platformie internetowej projektu  –  www.otwarta-firma.junior.org.pl – dostępne są materiały dydaktyczne dla nauczycieli, które pozwolą bez trudu przygotować i zrealizować zadania związane z udziałem w projekcie.
   Szkoła, realizując projekt, stwarza uczniom niepowtarzalną okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze.
   Uczestnicy projektu – szkoły, firmy i instytucje oraz nauczyciele – otrzymują certyfikaty, a najaktywniejsze szkoły pamiątkowe statuetki.
  Bliższych informacji udziela Andrzej  Pierchała – koordynator projektu:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 502 144 458.     

                                               


 

 

 

 Aktualizowano w dn. 19.10.2016 r.

par114 października 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1691)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

par1 13 października 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1687)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

par130 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2016 roku.

par113 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1453)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 września 2016 roku

 

par1 1 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1385)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 września 2016 r.

 

par11 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1384)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 września 2016 r.

 

par131 sierpnia 2016 roku zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)


par131 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1378)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016 roku

 

par131 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1369)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

par131 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1368)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016

 

 


Copyright © 2016. soft-art@wp.pl Rights Reserved.