Akty prawne 2017/2018

 

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane
w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Lp. Nazwa aktu prawnego Data ogłoszenia Data wejścia w życie
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(Dz. U. z  2018, poz. 1679)
31-08-2018 1-09-2019
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego
(Dz.U. z 2018, poz. 1675)
30-08-2018 1-09-2018
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe
(Dz. U. z 2018, poz. 1670)
30-08-2018 31-08-2018
4  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2018, poz. 1647)
 27-08-2018 1-09-2018
5  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
(Dz. U. z 2018, poz. 1630)
 24-08-2018 1-09-2018
6  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
(Dz. U. z 2018, poz. 1601)
 21-08-2018 1-09-2018
7  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018, poz. 1574)
 16-08-2018 1-09-2018
8  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
(Dz. U. z 2018, poz. 1560)
 13-08-2018 28-08-2018
9  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2018, poz. 1533)
 9-08-2018 1-09-2018
10  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. z 2018, poz. 1531)
 9-08-2018 10-08-2018
11  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
(Dz. U. z 2018, poz. 1498)
 7-08-2018 8-08-2018
12  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
(Dz. U. z 2018, poz. 1486)
 6-08-2018 7-08-2018
13  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
(Dz. U. z 2018, poz. 1485)
 6-08-2018 1-09-2018
14  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą
(Dz. U. z 2018, poz. 1494)
 6-08-2018 7-08-2018
15  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców
(Dz. U. z 2018, poz. 1478)   
 3-08-2018 4-08-2018
16  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców
(Dz. U. z 2018, poz. 1477)
 3-08-2018 3-08-2018
 17  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018, poz. 1457)
 31-07-2018 -----------
 18  Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018, poz. 1290)
 4-07-2018 19-07-2018
 19  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
(Dz. U. z 2018, poz. 1274)
 29-06-2018 30-06-2018
 20  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. z 2018, poz. 1193)
 21-06-2018 22-06-2018
 21  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. z 2018, poz. 1161)
 15-06-2018 16-06-2018
 22  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
(Dz. U. z 2018, poz. 1133)
 12-06-2018 1-09-2018
 23  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz. U. z 2018, poz. 1061)
 1-06-2018 1-06-2018
 24  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019
(Dz. U. z 2018, poz. 1056)   
 1-06-2018 2-06-2018
 25  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2018, poz. 1056)
 1-06-2018 2-06-2018
 26  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. z 2018, poz.1037)
 30-05-2018 30-05-2018
 27  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2018, poz. 1030)
 29-05-2018 ----------
 28  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
(Dz. U. z 2018, poz. 1024)
 29-05-2018 30-05-2018
 29  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
(Dz. U. z 2018, poz. 1023)
 29-05-2018 30-05-2018
 30  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018, poz. 1000)
 24-05-2018 25-05-2018
 31  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018, poz. 996)
 24-05-2018 ----------
 32 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018, poz. 967)
 22-05-2018 ----------
 33  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U. z 2018, poz. 939)
 18-05-2018 19-05-2018
 34  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”
(Dz. U. z 2018, poz. 910)   
 15-05-2018 16-05-2018
 35  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz. U. z 2018, poz.744)
 17-04-2018 1-09-2018
 36  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2018, poz. 694)
 9-04-2018 10-04-2018
 37  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej
(Dz. U. z 2018, poz. 693)
 9-04-2018 10-04-2018
 38  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
(Dz. U. z 2018, poz. 691)
 9-04-2018  10-04-2018
 39  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia
(Dz. U. z 2018, poz. 682)
6-04-2018 21-04-2018
 40  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
(Dz. U. z 2018, poz. 681)
 6-04-2018 21-04-2018
 41  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.
(Dz. U. z 2018, poz. 655)
 30-03-2018 1-04-2018
 42  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2018, poz. 650)
 30-03-2018 30-04-2018
 43  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2018, poz. 638)
 29-03-2018 1-04-2018
 44  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r.
(Dz. U. z 2018, poz. 615)
 26-03-2018 1-04-2018
 45  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018, poz. 611)
 23-03-2018 1-04-2018
 46  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
(Dz. U. z 2018, poz. 588)
 21-03-2018 22-03-2018
 47  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
(Dz. U. z 2018, poz. 467)
 2-03-2018 1-09-2018
 48  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
(Dz. U. z 2018, poz. 441)
 28-02-2018 ----------
 49 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
(Dz. U. z 2018, poz. 301) 
 2-02-2018 ---------
 50  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
(Dz. U. z 2018, poz. 214)
 25-01-2018 26-01-2018
 51  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. z 2018, poz. 197)
 24-01-2018 26-01-2018
 52  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
(Dz. U. z 2018, poz. 190)
 23-01-2018 24-01-2018
 53  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
(Dz. U. z 2018, poz. 128)
 16-01-2018 ----------
 54 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. z 2017 poz. 2446)
 28-12-2017 01-01-2018
 55  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
(Dz. U. z 2017 poz. 2445)
 28-12-2017 01-01-2018
 56  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
(Dz. U. z 2017 poz. 2425)
 22-12-2017 01-01-2018
 57  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. z 2017 poz. 2416)
 22-12-2017 01-01-2018
 58  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018
(Dz. U. z 2017 poz. 2395)
 21-12-2017 01-01-2018
 59  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018
(Dz. U. z 2017 poz. 2371)
 19-12-2017 01-01-2018
 60  Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2361)  18-12-2017 01-07-2018
 61  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. z 2017 poz. 2356)
 18-12-2017 01-09-2018
 62  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
(Dz. U. z 2017 poz. 2301)
 12-12-2017 13-12-2017
 63  Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 poz. 2203)
 29-11-2017 01-01-2018
 64  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. z 2017 poz. 2199)
 29-11-2017 30-11-2017
 65  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 poz. 2198)
 29-11-2017 ----------
 66  Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
(Dz. U. z 2017 poz. 2184)
 28-11-2017 13-12-2017
 67  Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
(Dz. U. z 2017 poz. 2161)
 23-11-2017 24-11-2017
 68  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej
(Dz. U. z 2017 poz. 2159)
 23-11-2017 ----------
 69  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz. U. z 2017 poz. 2112)
 15-11-2017 16-11-2017
 70  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne
(Dz. U. z 2017 poz. 2058)
 7-11-2017 8-11-2017
 71  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. z 2017 poz. 2043)
 6-11-2017 7-11-2017
 72  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców
(Dz. U. z 2017 poz. 1959)
 20-10-2017 21-10-2017
 73  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1793)
 27-09-2017 28-09-2017
 74  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1763)
 21-09-2017 22-09-2017
 75  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1743)
 14-09-2017 15-09-2017
 76  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
(Dz. U. z 2017 poz. 1698)
 6-09-2017 7-09-2017
 77  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
(Dz. U. z 2017 poz. 1712)
 7-09-2017 8-09-2017