• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Akty prawne 2018/2019

 

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane w roku szkolnym 2018/2019 – stan na 15.07.2019 r.

LP. NAZWA AKTU PRAWNEGO DATA OGŁOSZENIA DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 1287)

11.07.2019

1.09.2019

art. 5 oraz art. 7 pkt 8 wchodzą w życie z dniem 12 lipca 2019 r.; 2) art. 7 pkt 5 i art. 9 wchodzą w życie z dniem 26 lipca 2019 r.; 3) art. 7 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

(Dz. U. poz. 1247)

5.07.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki

(Dz. U. poz. 1194)

27.06.2019 28.06.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

(Dz. U. poz. 1148)

19.06.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. poz. 1094)

12.06.2019 13.06.2019


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. poz. 1093)

12.06.2019 13.06.2019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

(Dz. U. poz. 1087)

12.06.2019 13.06.2019

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

(Dz. U. poz. 1078)

11.06.2019 12.06.2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021

(Dz. U. poz. 1075)

11.06.2019 12.06.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

(Dz. U. poz. 1045)

6.06.2019 7.06.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

(Dz. U. poz. 991)

28.05.2019 1.09.2019


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020

(Dz. U. poz. 932)

17.05.2019 18.05.2019

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

(Dz. U. poz. 928)

17.05.2019 31.05.2019

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

(Dz. U. poz. 761)

25.04.2019 26.04.2019

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

(Dz. U. poz. 730)

19.04.2019 3.05.2019Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego

(Dz. U. poz. 717)

18.04.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

(Dz. U. poz. 686)

12.04.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

(Dz. U. poz. 685)

12.04.2019 27.04.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

(Dz. U. poz. 666)

10.04.2019 25.04.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

(Dz. U. poz. 652)

8.04.2019 1.09.2019


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

(Dz. U. poz. 644)

8.04.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. poz. 639)

4.04.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

(Dz. U. z 2019 poz. 626)

2.04.2019 3.04.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

(Dz. U. z 2019 poz. 625)

2.04.2019 3.04.2019

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

(M. P. z 2019 r. poz. 276)

27.03.2019 -

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

(Dz. U. z 2019 poz. 574)

27.03.2019 1.04.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji

(Dz. U. z 2019 poz. 554)

25.03.2019 26.03.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

(Dz. U. z 2019 poz. 502)

15.03.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

(Dz. U. z 2019 poz. 65)

11.03.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

(Dz. U. z 2019 poz. 413)

5.03.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. z 2019 poz. 402)

1.03.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

(Dz. U. z 2019 poz. 391)

28.02.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

(Dz. U. z 2019 poz. 373)

26.02.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

(Dz. U. z 2019 poz. 372)

26.02.2019 1.09.2019


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

(Dz. U. z 2019 poz. 325)

20.02.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2019 poz. 323)

20.02.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2019 poz. 322)

20.02.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

(Dz. U. z 2019 poz. 321)

20.02.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

(Dz. U. z 2019 poz. 320)

19.02.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

(Dz. U. z 2019 poz. 319)

19.02.2019 1.09.2019


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. z 2019 poz. 318)

19.02.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

(Dz. U. z 2019 poz. 316)

19.02.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

(Dz. U. z 2019 poz. 311)

19.02.2019 1.09.2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

(Dz. U. z 2019 poz. 267)

12.02.2019 13.02.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

(Dz. U. z 2019 poz. 249)

8.02.2019 9.02.2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

(Dz. U. z 2019 poz. 136)

23.01.2019 23.01.2019


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

(Dz. U. z 2019 poz. 5)

2.01.2019 2.01.2019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

(Dz. U. z 2018 poz. 2485)

29.12.2018 30.12.2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

(Dz. U. z 2018 poz. 2446)

28.12.2018 1.01.2019

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

(Dz. U. z 2018 poz. 2369)

19.12.2018 1.01.2019

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

(Dz. U. z 2018 poz. 2263)

4.12.2018 18.12.2018


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

(Dz. U. z 2018 poz. 2361)

19.12.2018 1.01.2019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

(Dz. U. z 2018 poz. 2318)

12.12.2018 1.01.2019

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2018 poz. 2245)

30.11.2018

1.09.2019

UWAGA - niektóre przepisy wchodzą w życie:

1.12.2018 r.,

15.12.2018 r.,

1.01.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2018 poz. 2140)

14.11.2018 29.11.2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

(Dz. U. z 2018 poz. 2029)

23.10.2018 7.11.2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

(Dz. U. z 2018 poz. 2011)

19.10.2018 20.10.2018


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

(Dz. U. z 2018 poz. 2010)

19.10.2018 Obowiązuje od dnia ogłoszenia

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

(Dz. U. z 2018 poz. 1973)

15.10.2018 29.10.2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

(Dz. U. z 2018 poz. 1900)

4.10.2018 Obowiązuje od dnia ogłoszenia

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

(Dz. U. z 2018 poz. 1855)

28.09.2018 29.09.2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 roku

(Dz. U. z 2018 poz. 1810)

24.09.2018 25.09.2018


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

(Dz. U. z 2018 poz. 1796)

19.09.2018 21.09.2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

(Dz. U. z 2018 poz. 1740)

7.09.2018 8.09.2018

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. soft-art@wp.pl Rights Reserved.