• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Nowości w prawie oświatowym

par12 marca 2018 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018, poz. 467)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
par128 lutego 2018 roku zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018, poz. 441)
par12 lutego 2018 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2018, poz. 301)

par125 stycznia 2018 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018, poz. 214)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2018

par124 stycznia 2018 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2018, poz.197)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2018

par123 stycznia 2018 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 190)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018

par128 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 poz. 2446)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par116 stycznia 2017 roku zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018, poz.128)

par128 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 poz. 2446)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par128 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2017 poz. 2445)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par122 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2425)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par122 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 poz. 2416)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par112 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 poz. 2395)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par119 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 poz. 2371)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par118 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2361)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 07 2018

par118 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 poz. 2356)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 09 2018

par112 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 poz. 2301)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 12 2017

par129 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par129 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2199)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 11 2017

par129 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 poz. 2198)

par128 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 poz. 2184)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 12 2017

par123 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 poz. 2161)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 11 2017

par123 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 poz. 2159)

par115 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2017 poz.2112)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 11 2017

par17 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne (Dz. U. z 2017 poz. 2058)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 11 2017

par16 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2017 poz. 2043)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 11 2017

par120 października 2017 roku zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2017 poz. 1959)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 09 2017

par127 września 2017 roku zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2017 poz.1793)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 10 2017

par121 września 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 1763)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 09 2017

par114 września 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 poz.1743)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 09 2017

par16 września 2017 roku zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2017 poz. 1698)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 09 2017

par17 września 2017 roku zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 poz. 1712)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 09 2017

par131 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
par131 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1656)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
par131 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1652)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par131 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par131 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par131 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Dz.U. 2017 poz. 1642 )
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par130 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2017 poz. 1627)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
par130 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. 2017 poz. 1625)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par129 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017 poz. 1607)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. 2017 poz. 1606)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par125 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par125 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par125 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 poz. 1587)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par124 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par122 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. 2017 poz. 1562)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par117 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. 2017 poz. 1546)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par116 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par18 sierpnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2017 poz. 1512)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 lipca 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 1451)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r

par121 lipca 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U. 2017 poz. 1401)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 lipca 2017 r.

par122 czerwca 2017 roku zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189)

par19 czerwca 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. 2017 poz. 1125)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. (par. 6 ust. 2 oraz par. 9 ust. 2 i 6 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 10 czerwca 2017 r.)

par126 maja 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2017 poz. 1022)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 czerwca 2017 r.

par118 maja 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2017 poz. 971)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 kwietnia 2017 roku zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  (Dz.U. 2017 poz. 860)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par121 kwietnia 2017 roku zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego techniku (Dz.U. 2017 poz. 818)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2017 r.

par112  kwietnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. 2017 poz. 770).

par131  marca 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 poz. 703).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par131  marca 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2017 poz. 691)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

par129  marca 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 poz. 671)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par124 marca 2017 roku zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 630).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 marca 2017 r.

par122 marca 2017 roku zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 617).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 marca 2017 r.

par120 marca 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 590).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 marca 2017 r.

par121 marca 2017 roku została ogłoszona:

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 marca 2017 r.

par123 marca 2017 roku została ogłoszona:
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r

par16 marca 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2017 r. poz. 481)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 marca 2017 r.

par124 lutego 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły (Dz.U. 2017 poz. 356)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2017 r. 

par127 stycznia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2017 poz. 170)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 stycznia 2017 r.

par111 stycznia 2017 roku została ogłoszona:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. z wyjątkiem: 1) art. 1, art. 116–219, art. 314, art. 326–336, art. 347, art. 348, art. 358 i art. 359 wchodzą w życie 15 stycznia 2017 r. 2) art. 4 pkt 9, 12, 14 lit. a, art. 15 pkt 26, pkt 29 lit. a w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3a, pkt 48, 49, pkt 54 w zakresie art. 36a ust. 14 i pkt 114 w zakresie art. 71d, art. 66 pkt 1, art. 80, art. 111 pkt 2, art. 113 pkt 2, art. 115, art. 220–223, art. 225–313, art. 315–325, art. 349–357 i art. 360–368 wchodzą w życie 26 stycznia 2017 r. 3) art. 15 pkt 118 lit. f i h oraz pkt 123 lit. m wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 4) art. 15 pkt 31, pkt 32 w zakresie art. 22ac ust. 1, art. 22ae ust. 2, art. 22ak ust. 1 i art. 85b ust. 2 i 5, pkt 33–43, pkt 44 w zakresie art. 22ar i art. 22at ust. 1 pkt 1, pkt 46, 47 i 120, art. 105 i art. 337–346 wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r. 5) art. 4 pkt 5, 10 i 11 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r. 6) art. 224 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. 7) art. 66 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawa w opracowaniu

par111 stycznia 2017 roku została ogłoszona:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. z wyjątkiem: art. 18 ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 2 oraz rozdział 6 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

par115 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2035)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

par1 8 grudnia 2016 r. została ogłoszona:
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985)

Ustawa weszła w życie 9 grudnia 2016 roku.

par12 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943)

par117 października 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1710)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem § 6, który wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 18 października 2016 roku

par114 października 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1691)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

par1 13 października 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1687)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

par130 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2016 roku.

par113 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1453)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 września 2016 roku

par1 1 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1385)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 września 2016 r.

par11 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1384)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 września 2016 r.

par131 sierpnia 2016 roku zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

par131 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1378)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016 roku

par131 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1369)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016 r.

par131 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1368)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016

par125 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1335)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

par118 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1278)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

par117 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1268)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

par111 sierpnia 2016 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1212).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

par19 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1204)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

par11 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

par111 lipca 2016 roku została ogłoszona:
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010)


Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r., z wyjątkiem:

- art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 15 stycznia 2016 r.;
- art. 1 pkt 60 lit. a i b, pkt 63 lit. a i b, art. 9 ust. 3 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
- art. 1 pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 16 lit. b i c, pkt 26 lit. b, pkt 27–29, pkt 31 lit. a, pkt 54, pkt 64, pkt 67, pkt 68, pkt 72-76, art. 11, art. 13, art. 14, art. 18, art. 24-26, art. 29, art. 30 oraz art. 32 pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
- art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 16 lit. a, pkt 53, pkt 60 lit. c, pkt 62, pkt 63 lit. c, pkt 66, pkt 69-71, pkt 77-79, art. 2
- pkt 1, art. 3, art. 4, art. 5 pkt 4 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 20 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
- art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 35 i pkt 38, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

par123 czerwca 2016 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2016 r., poz. 894).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

par123 czerwca 2016 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 896)


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

par113 czerwca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 841)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku

 

par16 czerwca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 787)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 czerwca 2016 roku, z wyjątkiem § 1 pkt 13 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

par131 maja 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 maja 2016 roku.

 

par123 maja 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 695)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2016 roku

 

par116 maja 2016 roku została ogłoszona

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668)

Ustawa weszła w życie 31 maja 2016 roku), z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 5, pkt 6 w zakresie art. 85w-85z ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 8 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;

2) art. 1 pkt 4 i pkt 6 w zakresie art. 85p ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

par112 kwietnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 484)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 kwietnia 2016 roku

 

par15 kwietnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)

Rozporządzenie weszło w życie w życie z dniem 6 kwietnia 2016 roku

 

par114 marca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 339)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2016 r.

 

par114 stycznia 2016 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz. U. z 2016 r., poz. 64).
Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 7 i 85, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2) art. 10, 21, 60, art. 83 ust. 4 i art. 110, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 par18 stycznia 2016 roku została opublikowana:

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35)
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1. art. 1 pkt 2 lit. a i b w zakresie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4-6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;
2. art. 1 pkt 2 lit. b w zakresie art. 14 ust. 3b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.;
3. art. 1 pkt 3 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
 par17 stycznia 2016 roku zostało opublikowane:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

par130 grudnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2294)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 par121 grudnia 2015 roku zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

 par126 listopada 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1973)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 par124 listopada 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 par113 listopada 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1873)

Rozporządzenie weszło w życie 28 listopada 2015 roku.

 par113 listopada 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r., z wyjątkiem § 15, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 par19 listopada 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. poz. 1831)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 par122 października 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1667)

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 23 października 2015 roku

 par115 października 2015 roku została ogłoszona

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 15 października 2015 roku.
2) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.

 par131 sierpnia 2015 roku zostało opublikowane

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264)

 par11 września 2015 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1281)

 par131 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 r.

 par128 sierpnia 2015 r. zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1247)

Rozporządzenie wchodzi w życie 12 września 2015 r.

 par128 sierpnia 2015 r. zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248)

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku.

 par128 sierpnia 2015 r. zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1250)

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku.

 par128 sierpnia 2015 r. zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1251)

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku.

 par128 sierpnia 2015 r. zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256)

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku.

 par128 sierpnia 2015 r. zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249)

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku.

 par121 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214)

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 r.

 par120 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1202)

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 r

 par117 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1183)

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2015 r.

 par112 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1149)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 2, który wszedł w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

 par17 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 par17 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1123)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 par15 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1103)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 sierpnia 2015 r.

 par113 lipca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r., poz. 972)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 14 lipca 2015 r.

 par17 lipca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 954)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 par18 lipca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 par124 czerwca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 868)

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2015 r

 par118 czerwca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 par12 czerwca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz. U. z 2015 r., poz. 759)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

 par114 maja 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r., poz. 673)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 55–57, które weszły w życie 29 maja 2015 r.

 par130 marca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. 2015 poz. 452)

Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2015 roku

 par130 marca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 454)

Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2015 roku

 par127 marca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447)

Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2015 r.

 par126 marca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 441)

Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2015 r.

 par124 marca 2015 r. zostało ogłoszone

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 408)

Rozporządzenie weszło w życie 8 kwietnia 2015 r.

 par118 marca 2015 r. zostało ogłoszone

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 377)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 marca 2015 r.

 par116 marca 2015 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357)

Ustawa z wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r. z wyjątkiem:
1. art. 26 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2. art. 1 pkt 31, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.;
3. art. 1 pkt 2 lit. a-c, pkt 6, pkt 7 lit. b, pkt 11 lit. c, pkt 13 lit. c, pkt 15 lit. c, pkt 16 lit. a i d w zakresie art. 16 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 25, 26, pkt 37 w zakresie art. 34 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1, pkt 38 lit. e w zakresie art. 35 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 39, 40, 41, pkt 42 lit. a tiret pierwsze, pkt 45, 47, 48, pkt 51 lit. b i d, pkt 58, pkt 60 w zakresie art. 89 ustawy zmienianej w art. 1 i pkt 66 oraz art. 6 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
4. art. 1 pkt 38 lit. a, b i d w zakresie art. 35 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.;
5. art. 1 pkt 13 lit. a i b w zakresie art. 9c ust. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 14 w zakresie art. 9d ustawy zmienianej w art. 1 i pkt 28 lit. c w zakresie art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016

 par122 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 109)

Rozporządzenie weszło w życie 30 stycznia 2015 r.

 par123 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2015 r., poz. 130)

Rozporządzenie weszło w życie 7 lutego 2015 r.

 par112 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 45)

 par19 stycznia 2015 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 35)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 par19 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 31)

Rozporządzenie weszło w życie 10 stycznia 2015 r.

 par18 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23)

Rozporządzenie weszło w życie 23 stycznia 2014 r. z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 40 oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzoru nr 40, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
2) § 1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 39 oraz lit. l w zakresie dotyczącym wzoru nr 47 oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzorów nr 39 i 47, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;
3) § 1 pkt 18 lit. e i f, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.

 par17 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 20)

Rozporządzenie weszło w życie 15 stycznia 2015 r.

 par15 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 6)

Rozporządzenie weszło w życie 20 stycznia 2015 r.

 par15 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2015 r., poz. 7)

Rozporządzenie weszło w życie 13 stycznia 2015 r

Copyright © 2019. soft-art@wp.pl Rights Reserved.