• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Program Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

szkolapromujacazdrowie

Założenia programowe Skierniewickiej
Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

izz s ore prc

wz sggw

 
       


            W Europie założenia Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ) opisano po raz pierwszy w 1989 roku w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) „Zdrowa szkoła”[1], możliwości jej wdrożenia sprawdzono w la­tach 1992–1995 w pilotażowym projekcie realizowanym w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.

Do upowszechnienia tej koncepcji przyczyniło się utworzenie przez WHO, Radę Europy i Komisję Europejską w 1992 roku Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), która w 2007 roku przekształ­ciła się w sieć Szkoły dla Zdrowia w Europie (School for Health in Europe – SHE)[2]. Do sieci tej należy 45 krajów. Program SzPZ to najdłużej trwające i wciąż rozwijające się w Europie i na innych kontynentach skoordynowane, systemowe, długofalowe i dobrowolne działania na rzecz zdrowia w szkole.

W Polsce popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od 1991 roku pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Barbary Woynarowskiej.

  Polska była jednym z 4 krajów realizujących ww. projekt pilotażowy i jednym z 7 pierwszych krajów przyjętych do ESSzPZ. W 1992 r. powstała pierwsza wojewódzka sieć szkół promujących zdrowie (w woj. ciechanowskim). Od 2006 r. sieci SzPZ istnieją we wszystkich województwach i należy do nich ok. 3200* szkół i przedszkoli, w tym z rejonu Skierniewic 33*. Takiej regionalnej struktury dla wspiera­nia pracy szkół nie ma w żadnym innym kraju należącym do sieci SHE.[3]

W dniu 23 listopada 2009 roku podpisano Porozumienie o współpracy między ministerstwami w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży.

W treści Porozumienia zapisano m.in.:

 • zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, w tym programu „Szkoły dla Zdrowia Europy”;
 • upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym;
 • prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie;
 • umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających ze współpracy międzynarodowej;
 • propagowanie podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w mediach.

Od grudnia 2017 r. wszystkie sieci w Polsce (w uzgodnieniu z Przewodniczącą Centralnej Kapituły Certyfikatu Krajowego i Koordynatorem Krajowym) zmieniły swoje nazwy. Obecna nazwa skierniewickiej sieci to Skierniewicka Regionalna Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

*Stan na maj 2021 r.

 Pionierzy o korzyściach płynących z pracy w Sieci Szkół Promujących Zdrowie


[1] Young I., Williams T., (1990), Zdrowa szkoła (wersja polska), Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

[2] Założenia SzPZ w Europie i jej ewolucję opisano w artykule: Woynarowska-Sołdan M., (2015), Szkoła promująca zdrowie w Europie w świetle dokumentów czterech europejskich konferencji, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1, s. 97–111.

[3] Szkoła promujaca zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia. Pr. zbior. pod redakcją naukową Barbary Woynarowskiej i Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan. Wyd. 2 poprawione. ORE, Warszawa 2019 r.

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook